Chuyên gia

TS.Châu Đình Linh

TS.Châu Đình Linh

Chức vụ: TS. Kinh tế - Tài chính

TS.Nguyễn Hán Khanh

TS.Nguyễn Hán Khanh

Chức vụ: Tiến sĩ Quản lý Công nghiệp

ThS.Nguyễn Phúc Quý Thạnh

ThS.Nguyễn Phúc Quý Thạnh

Chức vụ: Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng

Ths.Trần Thị Ngọc Hạnh

Ths.Trần Thị Ngọc Hạnh

Chức vụ: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

TS.Trần Văn Đạt

TS.Trần Văn Đạt

Chức vụ: Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh

ThS.Lê Minh Hoàng Long

ThS.Lê Minh Hoàng Long

Chức vụ: Thạc sĩ

TS.Đinh Tiên Minh

TS.Đinh Tiên Minh

Chức vụ: Tiến sĩ Kinh doanh Thương mại

10.7781144,106.683374
1